Saturday, May 10, 2008

Linggo ng Pentekostes Readings

Sa lahat na nangangailangan ng salita ng Dios... Happy Pentecost Sunday!

Linggo ng Pentekostes
Unang Pagbasa
Pagbasa sa mga Gawa ng mga Apostol
Gawa 2:1-11
“Napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika.”

Pagsapit ng araw ng Pentekostes, ang mga apostol ay nagkakatipon sa isang pook. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na tulad ng malakas na hangin, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaroroonan.
Lumitaw sa kanila ang mga hiwahiwalay na parang dilang apoy na tumigil sa ulo ng bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika, batay sa pinabibigkas sa kanila ng Espiritu Santo.
Ngayon sa mga Judio sa Jerusalem ay may naninirahan na mga taong banal na gailng sa lahat ng bansa sa silong ng langit. Nang marinig ang ugong na iyon, ang makapal na tao ay nagtipun-tipon at namangha, sapagkat ang mga apostol ay nagsasalita ng iba’t ibang wika ng mga taong nakikinig.
Sa kanilang pagkagulat at paghanga ay winika nila, “Hindi ba silang lahat na nagsasalita ay mga Galileo? Bakit naririnig ng bawat isa sa atin ang sarili niyang katutubong wika?
Tayong mga Parto, Medo, Elemita, mga mamamayan sa Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto at Asia, sa Frigia at Pamfilia, sa Egipto at sa mga dako ng Libia na sakop ng Cirene, at ang mga panauhin mula sa Roma, ang mga Judio at ang mga naakit nito sa kanilang relihion, ang mga Cretense at mga Arabe, ay ating naririnig na isinasalaysay nila sa ating wika ang mga kababalaghan ng Dios.
Ang Salita ng Dios.
Salamat sa Dios.

Salmo Responsorio
Slm 104:1,24,29-30,31,34
(R) Ipadala ang iyong espiritu, O Panginoon, at baguhin ang anyo ng lupa.
1. Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa! O Panginoon kong Dios, ikaw nga ay dakila. Anong dami ng iyong mga ginawa, O Panginoon, ang lupa’y puno ng iyong mga kinapal. (R)
2. Kung alisin mo ang kanilang hininga, namamatay sila at nagbabalik sa alabok. Kung ipadala mo ang iyong espiritu, sila’y nalilikha at nababago ang anyo ng lupa. (R)
3. Purihin ang Dios magpakailan man: magalak ang Panginoon sa kanyang gawa. Nawa’y kalugdan niya ang aking paksa, magagalak ako sa Panginoon. (R)

Ikalawang Pagbasa
1 Corinto 12:3-7, 12-13
Pagbasa sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Corinto
“Tayo’y bininyagan sa iisang Espiritu upang bumuo ng iisang katawan.”
Mga Kapatid: Walang makapagsasabing: “Si Jesus ay Panginoon,” kung hindi sa pamamagitan din ng Espiritu Santo.
Iba’t iba ang mga kaloob ngunit iisa ang Espiritu; at iba’t iba ang mga katungkulan ngunit iisa ang Panginoon; at iba’t iba ang mga Gawain ngunit iisa ang Dios na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Sa bawat isa ay ipinagkaloob ang pahayag ng Espiritu sa ikabubuti ng madla.
Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, bagaman marami ang mga sangkap, at lahat ng sangkap ng katawan, bagaman marami, ay iisang katawan lamang, gayon din naman si Cristo. Sa katunayan, tayong lahat, maging mga Judio, mga Griego, maging mga alipin o mga Malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang bumuo ng iisang katawan, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu.
Ang Salita ng Dios.

Secuencia
Halina, Espiritung Banal, sa aking kaluluwa, ang makalangit na liwanag ipagkaloob sa kanya.
Halina, ama ng mga dukha, tagabigay ng biyaya, at sa aming puso, tanglaw kang kaayaaya.
Lubos na kaaliwan, nakasisiyang dumalaw, ipadama mo ang lamig, sa sikat ng araw.
Pinapawi mo ang pagod, nakababawas ng init sa aming dalamhati, tuyuin luhang mapait.
Tanglaw ng kabanalan, puso nami’y punuin, kaming mga tapat, sa kaibuturan ay aliwin.
Kung wala ang iyong diwa, tao’y walang halaga, di makalaban sa kaaway ng kaluluwa.
Ang dungis sana’y iyong pawiin, tuyo’y diligin, maging lunas ka sa mga sugat namin.
Palambutin ang palalo, pasiglahin ang malamig, ang naliligaw ng landas sa tuwid mo ibalik.
Pitong biyaya na lagging ipinagkakaloob, ibigay sa aming mga tapat ang loob,
Sa magandang kaugalian ang gantimpala, ibigay, aming ikaliligtas, katuwaang walang humpay.

Aleluya, Aleluya
Halina, O Espiritu Santo, puspusin mo ang mga puso ng mga tapat sa iyo; at paningasin sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Aleluya.

Ebanghelio
Juan 20:19-23
Pagbasa sa banal na Ebanghelio ayon kay Juan
“Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo.”

Kinagabihan nang araw ding iyon, unang araw ng sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Judio, si Jesus ay dumating, napagitna sa kanila at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”
Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran, Nagalak ang mga alagad nang Makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, “Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo.”
Pagkatapos hiningahan sila na ang wika, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan na inyong patawarin ay pinatatawad, at ang mga kasalanan na inyong panatilihin ay mananatili.”
Ang ebanghelio ng Panginoon.

Tahanang Pilipino, Bukit Nanas, Kuala Lumpur, Malaysia